Thursday, August 20, 2015

Negara menurut Gattell

Pengertian negara
Gettell menegaskan Negara adalah: komunitas oknum- oknum, secara permanent mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan, dengan menciptakan dan menjalankan hukum secara menyeluruh didalam lingkungan.

Hari keenam liboeran keloearga, kami ke Tabanan mengoenjoengi OEloe Danoe Bratan, seboeah tjandi yg atapja berbentoek mejeroepai tongkol jagoeng. Hari itoe tjoeatjaja mendoeng, pengoenjoeng poen ramai sekali. Jadi saya tidak begitoe menikmati soeasana di tjandi terseboet. Saat itoe sedang ada oepatjara adat yg berlangsoeng, jadi saya lebih memilih doedoek dan melihat khidmatja oemat Hindoe di Bali ketika beribadah. Siang harija kami makan siang di salah satoe restoran yg mejediakan menoe khas Bali, yaitoe ayam betoetoe. Setelah makan siang kami menoejoe Pantai Semijak. Sebenarja pantai ini tjantik, karena garis pantaija panjang dan landai, selain itoe kita bisa menikmati soenset yg tjantik di sini, tapi pengoenjoengja ramai sekali. Setelah hari gelap kami bergerak ke restoran khas Bali lainja oentoek santap malam. Kali itoe pilihan kami jatoeh pada restoran dengan menoe babi goeling yg terkenal enak di daerah Denpasar. Foto Keloearga Di Poera OEloewatoe Hari terakhir liboeran di Bali, kami ke Pantai Pandawa. Objek ini adalah destinasi wisata baroe di Bali ketika itoe, jadi beloem seterkenal sekarang. Saya soeka sekali tempat ini, pasirja poetih air laoetja bersih dan yg pasti sepi. Poeas bermain di Pantai Pandawa kami berpindah ke Garoeda Wisnoe Kentjana. Sesoeai namaja, di sini ada patoeng Garoeda dan Wisnoe yg besar. Kataja pahatan kedoea patoeng raksasa itoe beloem selesai, tapi bagi saya patoengja soedah kelihatan bagoes. Saya sempat membatja kisah Wisnoe melaloei oekiran dinding yg ada di tempat ini. Oh ya, tempat ini joega tidak ramai ketika itoe dan tjoeatja tjerah sekali, jadi saya menikmati sekali hari terakhir liboeran keloearga saya di Bali. Dan selesailah liboeran saya di Bali dan Lombok bersama keloearga saya.

No comments:

Post a Comment