Friday, September 4, 2015

Negara menurut Soenarko

Definisi negara
Prof.Mr. Soenarko: Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.

Mengingat perjalanan moedik laloe, seperti mengingatkan pada seboeah sajak Sapardi, "Kisah": la bersihkan loemoet dari plat itoe, Ialoe dibatjanja namamoe njaring-njaring. | Kemoedian ia berkisah padakoe tentang pengembaraanmoe..

No comments:

Post a Comment